Tư vấn doanh nghiệp - Tổ chức

1. TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ỨNG DỤNG

- Hệ thống quản lý chất lượng ( ISO 9001:2015, TQM; 5S)

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000; HACCP).

- Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015) .

- Hệ thống năng lực phòng thử nghiệm- hiệu chuẩn (ISO 17025)

- Hệ thống năng lực phòng xét nghiệm y tế (ISO 15189:2012)

- Hệ thống quản lý an toàn công nghệ thông tin ( ISO 27001:2013)

- Hệ thống quản lý an ninh năng lượng ( ISO 51001:2011)

- Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP).

- Hệ thống trách nhiệm xã hội (SA 8000).

- Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001)

- Hệ thống quản lý chất lượng lĩnh vực ô tô-xe máy (IATF 16949:2016)

- Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế ( ISO 13485:2016)

- Sản xuất nông nghiệp tốt ( GLOBAL G.A.P, Viet G.A.P)

- Hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm

- ….

2. TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO DOANH NGHIỆP

- Tư vấn xây dựng chiến lược văn hóa Doanh nghiệp/Tổ chức

- Tư vấn cải tiến quy trình, năng suất chất lượng

- Tư vấn nhân lực, tài chính, quản trị rủi ro.

- Hệ thống thuế và pháp chế doanh nghiệp

- Huấn luyện, đào tạo chuyên môn cho doanh nghiệp