Quản lý lãnh đạo và chủ doanh nghiệp

Quản lý lãnh đạo và chủ doanh nghiệp

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Quản lý lãnh đạo và chủ doanh nghiệp
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Giám đốc điều hành/ Chief Executive Officer
 • CEO Nâng cao - chuyên sâu về kinh doanh/ Sales & Marketing for CEO
 • CEO Nâng cao - chuyên sâu về tài chính/ Finance & Accounting for CEO
 • Tư tưởng Kinh doanh/ Business Ideology & Philosophy
 • Quản trị Chiến lược/ Strategic Management
 • Chiến lược Đại Dương Xanh/ Blue Occean Strategy
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo/ Leadership Development Program
 • Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo/ Brand and Marketing Management for Leaders
 • Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng/ Balance Scorecard
 • Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture
 • Nhân sự dành cho lãnh đạo/ HRM for Leaders
 • Pháp luật dành cho lãnh đạo/ Law for Leaders
 • Thuế dành cho lãnh đạo/ Tax for Leaders
 • Tài chính dành cho Lãnh đạo/ Finance for non-financial Leaders
 • Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Acounting for Leaders
 • Giao tế Doanh Nhân/ Business etiquette
 • Phương pháp tư duy & Ra quyết định/ Critical Thinking & Decision Making
 • Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng/ PR & MR
 • CEO Nâng cao - chuyên sâu về chiến lược/ Strategic Management for CEO
 • Tinh hoa quản trị nhân sự SHRM/ SHRM Essentials of HR Management
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực/ Strategic HR: Delivering Business Results