Quản lý cấp trung

Quản lý cấp trung

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Quản lý cấp trung
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Năng Lực Quản Trị Dành Cho Quản Lý Cấp Trung/Management For Middle Managers
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo/ Leadership Development Program
 • Quản trị đội ngũ/ Team Management
 • Quản Lý Con Người / Managing People
 • Quản trị hiệu quả công việc & KPIs/ Performance Management and KPIs
 • Quản trị theo mục tiêu/MBO
 • Quản trị theo các quá trình/BPM - Business Process Management
 • Lãnh đạo và phát triển nhân viên/Leading and Developing People
 • Lập kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện/ Action Plan and Performance Report
 • Quản Trị Dự Án/ Project Management
 • Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược/ Strategy Thinking Skills
 • Kỹ năng làm việc nhóm/ Teamwork Skills
 • Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
 • Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp/ Meeting Management Skills
 • Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm/ Coaching & Mentoring Skills
 • Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi/ Change Management Skills
 • Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills