Khối sản xuất – vận hành

Khối sản xuất – vận hành

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Khối sản xuất – vận hành
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Giám đốc Sản xuất/ Chief Production Officer
 • Chiến lược và kế hoạch sản xuất/ Production Strategy & Plan
 • Quản lý sản xuất/ Production Management
 • Quản lý chất lượng/ Quality Control System
 • Quản lý hậu cần sản xuất/ Logistics Management
 • Quản trị Lean trong sản xuất/ Lean Manufacturing
 • Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến/ Best Practices in Production
 • Kiểm soát chi phí trong sản xuất/ Product Cost Controlling
 • Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất/ Team Management in Manufacturing
 • Đánh giá nhân sự trong sản xuất/Personel Appraisal in Manufacturing
 • Ứng dụng Mô hình 5S/ 5S
 • Phương pháp Cải tiến Liên tục/ Kaizen
 • Quản lý con người/ Managing People
 • Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất / Performance Management & KPIs in Manufacturing
 • Quản trị theo các quá trình/BPM - Business Process Management
 • Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp
 • Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp
 • Lập kế hoạch, vận hành và điều độ sản xuất
 • Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
 • Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp/ Meeting Management Skills
 • Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm/ Coaching & Mentoring Skills
 • Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills