Hệ thống tài chính kế toán

Hệ thống tài chính kế toán

 • Smart Way

  Giáo viên Smart Way

 • Tư vấn
Hệ thống tài chính kế toán
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 • Giám đốc Tài chính / Chief Financial Officer
 • Chiến lược Tài chính/ Financial Strategy
 • Quản lý & Kiểm soát Tài chính/ Financial Management & Control
 • Tài Chính Doanh Nghiệp/ Corporate Finance
 • Phân Tích Tài Chính Và Hoạch Định Đầu Tư/ Financial Analysis And Investment
 • Chiến Lược Đầu tư/ Strategic Investment
 • Hệ thống thuế doanh nghiệp/Tax System for Business
 • Kế toán Quản trị/ Management Accounting
 • Thị trường chứng khoán/ Securities Market
 • Thị trường ngoại hối/ Foreign Exchange Market
 • Phân tích đầu tư vốn/ Analysis of Equity Investment
 • Phân tích báo cáo tài chính/ Financial Statement Analysis
 • Phân tích đầu tư nợ/ Analysis of Debt Investment
 • Quản lý danh mục đầu tư/ Portfolio Management
 • Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính/ Accounting Standards & Financial Reporting
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề / Problem Solving Skills
 • Kỹ năng làm việc nhóm/ Teamwork Skills