Dịch Vụ

Dịch vụ phát triển

1. Xúc tiến thương mại ngành nghề.

2. Hợp tác đầu tư trong nước.

3. Hợp tác quốc tế.

4. Hệ thống phần mềm và ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp/ Tổ chức.

Là tổ chức hoạt động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt, cũng như nâng cao chất lượng nguồn lao động. Quý vị hãy cung cấp cho Smart Way những nhu cầu, đề nghị giải quyết những khó khăn của Quý vị/ Doanh nghiệp/ Tổ chức. Smart Way hỗ trợ Quý vị chương trình đào tạo phù hợp (trực tiếp và trực tuyến) cho đến việc ứng dụng trực tiếp vào hoạt động nghề nghiệp của Quý vị.